Pytania do Bierzmowania

1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2. Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

3. Kto jest autorem Pisma świętego?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi - ludzie natchnieni przez Ducha Św. zwani hagiografami.

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św. ?

Pismo św. dzieli się na : Stary Testament - 45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem - 72.

5. Jaka jest przewodnia myśl Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

6. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa, czyli Księga Objawienia św. J.ana

7. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne, jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w Piśmie św., przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia.

8. Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga?

O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować:
a) z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie,
b) z przekonania niemal wszystkich ludów,
c) z własnego sumienia,
d) z Objawienia Bożego (wiara).

9. Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu ?

Pan Bóg jest:
- wieczny - zawsze był, jest i będzie,
- wszechmocny - wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,
- niezmienny - zawsze jest ten sam,
- mądry i święty - jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,
- miłosierny i sprawiedliwy.

10. W jaki sposób przygotował Pan Bóg ludzi na przyjście Zbawiciela czyli Mesjasza?

Pan Bóg przygotował ludzi przez:

- historię narodu wybranego - Izraela, a zwłaszcza przez:

- proroctwa mesjańskie,
- figury mesjańskie

11. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o mającym przyjść Mesjaszu.

12. Co to są figury mesjańskie?

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud, zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela.

13. Kto jest obiecanym Zbawicielem?

Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus

14. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijanina?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

15. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:
a) - zaświadczył o tym Bóg Ojciec (Jordan, Tabor),
b) - wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,
c) - świadczyli o tym nieprzerwanie Apostołowie,
d) - Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem.

16. Co to jest Kościół Katolicki?

Dostrzegamy dwa wymiary Kościoła: zewnętrzny i duchowy:
a) Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;
b) Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym organizmem, którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem przez Łaskę i wiarę.

17. Co to jest Łaska Uświęcająca?

Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.

18. Jaki jest cel i zadanie Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności (zbawienie wieczne).

19. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi?

Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę : nauczania, uświęcania i pasterzowania.

20. Przez kogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

21. Kim jest Duch Święty?

Duch Św. jest to trzecia osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

22. Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów?

Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt zwanych inaczej Pięćdziesiątnicą.

23. Kiedy Duch Św. zstępuje na nas?

Duch Św. zstępuje na nas przy Chrzcie św., ale w szczególny sposób napełnia nas swoją mocą podczas Bierzmowania.

24. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią.

25. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte w przykazaniach Bożych i kościelnych.

26. Na czy polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie; odwraca się od Boga, a zwraca się ku rzeczom lub osobom, jako do Boga.

27. Jakie są główne źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności i złe otoczenie, czyli źli ludzie.

28. Wymień grzechy główne, które są źródłem innych grzechów.

Grzechy główne; pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew , lenistwo.

29. Co to są grzechy "cudze"?

Grzechy "cudze" popełniamy wówczas, gdy pomagamy bliźniemu grzeszyć, lub nie powstrzymujemy go od grzechu, gdy możemy to uczynić.

30. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i uproszenia Łask potrzebnych.

31. Dlaczego powinniśmy się modlić?

Powinniśmy się modlić, ponieważ:
a) - tak nakazał nam Pan Jezus,
b) - przez modlitwę oddajemy cześć Bogu: wielbimy Go, dzięki Mu składamy, przepraszamy Go za grzechy i prosimy.
c) - przez modlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski.

32. Jak powinniśmy się modlić, aby nas Bóg wysłuchał?

Powinniśmy się modlić z uwaga, ufnością i wytrwałością.

33. Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu, czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z Chrystusem i Kościołem.

34. Jakie znasz rodzaje Chrztu?

Chrzest może być:
a) uroczysty lub tzw. "z wody",
b) Chrzest krwi,
c) Chrzest pragnienia,

35. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

36. Co znaczy słowo "bierzmowanie"?

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka umacniająca strop budowli; bierzmowanie jest bowiem umocnieniem w wierze.

37. Jakich Łask udziela nam Bóg przez Bierzmowanie?

a) - pomnaża Łaskę Uświęcającą,
b) - "wyciska" na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,
c) - daje 7 darów Ducha Św.,
d) - daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony,

38. Wymień 7 darów Ducha Św.

Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

39. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane jej zarzuty,
b) być krytycznym wobec tych, którzy wiarę ośmieszają,
c) nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę.

40. Co to znaczy żyć według wiary?

a) zachować na co dzień Boże przykazania,
b) wypełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, okresową spowiedź i Komunię św.

41. Przez co możemy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział w Eucharystii,
b) przez systematyczną katechizację,
c) przez czytanie i medytacje nad Pismem św.; czytanie lektury religijnej.

42. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania?

a) włożenie rąk biskupa i modlitwa o dary Ducha Św.,
b) namaszczenie krzyżmem św. i słowa: "NN przyjmij znamię daru Ducha Św.".

43. Co to jest krzyżmo święte?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze każdego roku w Wielki Czwartek.

44. W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować ?

Chrześcijanin może apostołować:

a) przez przykład własnego życia,

b) przez pouczające słowo, modlitwę i dobre uczynki,

c) także przez cierpienie i ofiarę.

45. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina, przez kapłana, składa siebie Bogu dla naszego zbawienia.

46. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

47. Z jakich części składa się Msza św.?

Msza św. składa się : z Liturgii Słowa Bożego i Liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje: przygotowanie darów Przeistoczenie, czyli konsekrację, ucztę ofiarną, czyli Komunię św.

48. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

a) gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św.,
b) kiedy wspólnie z kapłanem ofiarujemy siebie: nasze dobre czyny, cierpienia i radości, jako nasz osobisty dar ofiarny
c) kiedy czynnie uczestniczymy w liturgii: wypowiadamy głośno i wyraźnie modlitwy wspólne, bierzemy udział w śpiewie oraz przyjmujemy odpowiednią postawę zewnętrzną.

49. Co to jest sakrament Pokuty?

Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech, otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia.

50. Odpowiedź bierzmowanych podczas udzielania sakramentu:

"Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen".

51. Wymień 10 Przykazań Bożych:

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

52. Wymień 5 przykazań kościelnych:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

53. Wymień 7 sakramentów świętych:

1. Chrzest, 2. Bierzmowanie,  3. Eucharystia, 4. Spowiedź,  5. Namaszczenie chorych, 6. Kapłaństwo, 7. Małżeństwo.

54. Wymień 6 prawd wiary:

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

55. Wymień 5 warunków dobrej spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia,  2. Żal za grzechy, 3. Mocne postanowienie poprawy,  4. Szczera spowiedź,  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

56. Wybrać imię do bierzmowania. Powiedzieć kilka zdań o tym patronie. Uzasadnić, dlaczego wybrałem tego świętego za swojego patrona z bierzmowania.